Partnerzy

 

Lider projektu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest największym szpitalem klinicznym w południowej Polsce, dysponującym bazą ponad 1300 łóżek szpitalnych, ulokowanych w 39 oddziałach o specjalnościach zachowawczych i zabiegowych. Około 70% zasobów Szpitala zlokalizowanych jest w nowej siedzibie, działającej od listopada 2019 roku.

Personel Szpitala liczy około 5 000 osób, w tym 1100 lekarzy i 1800 pielęgniarek.

W latach poprzedzających pandemię roczna liczba hospitalizacji wynosiła około 70 000.

Od marca 2020 r. Szpital wyznaczony został przez władze jako szpital jednoimienny, a następnie jako szpital koordynujący w regionie opiekę nad pacjentami z zakażeniem SARS-Cov-2, zarówno z objawami COVID-19, jak i wymagającymi hospitalizacji z innych przyczyn (np. zawał sera, udar, ciąża i poród, urazy, zaburzenia psychiczne).
W okresie trwania pandemii od 200 do 500 miejsc szpitalnych, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, dedykowanych jest chorym zakażonym SARS-Cov-2, a łączna liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 podczas I, II i III fali pandemii (marzec 2020- czerwiec 2021) wyniosła 5,5  tysiąca.

Wobec braku wcześniejszych doświadczeń w walce z epidemią o takiej skali i z tym typem wirusa, w Szpitalu na bieżąco opracowuje się, wdraża i testuje nowe schematy organizacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne opieki nad pacjentami z infekcją SARS-Cov-2, a uzyskane doświadczenia są systematyzowane i na bieżąco oceniane dzięki trwającemu projektowi badawczemu, realizowanemu we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i finansowanemu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Konsorcjant

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

W ramach uczelni funkcjonują 3 wydziały: lekarski, farmaceutyczny i nauk o zdrowiu. Częścią Wydziału Lekarskiego jest Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców.

Jako najstarsza polska uczelnia UJ CM dba o najwyższe standardy nauczania, m.in. rozbudowując nowoczesną bazę dydaktyczną (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej). W ponad 140 studenckich kołach naukowych młodzi ludzie mają szansę poszerzać swoją wiedzę, prowadząc badania, których wyniki prezentują na licznych konferencjach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Ich nazwiska znajdują się na listach laureatów konkursów przeprowadzanych przez MNiSW oraz instytucje wspierające rozwój młodych naukowców.

UJ CM realizuje również program studiów doktoranckich w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a także studiów podyplomowych.

Kadra akademicka uczelni to wybitni specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach, którzy poza codzienną pracą dydaktyczną i badawczą, pełnią funkcje w zarządach międzynarodowych towarzystw naukowych, są redaktorami naczelnymi znaczących czasopism branżowych.

Dowodem wysokiej jakości badań naukowych oraz wysokiego poziomu działalności dydaktycznej są liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno dla uczelni, jak i indywidualne dla studentów i pracowników. Od kilku lat UJ CM jest liderem rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY w kategoriach oceniających poszczególne kierunki medyczne. 

Uczelni podlegają placówki medyczne: Szpital Uniwersytecki w Krakowie – jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, której nowa siedziba została otwarta w 2019 roku, a także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem oraz Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna.  

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].