Kontaminacja otoczenia wirusem SARS-CoV-2 przez pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii
Chirurgia

Monitorowanie poziomu glikemii u pacjentów z cukrzycą i infekcją COVID19
Diabetologia

Adipokiny i hepatokiny w przebiegu infekcji SARS-CoV-2
Endoskopia

Poszukiwanie białkowych markerów zwiastujących odmienności kliniczne w przebiegu COVID-19 i cechach uszkodzeń narządowych
Farmakologia i Proteomika

Ocena ryzyka i częstości występowania sarkopenii oraz zespołu wyczerpania rezerw (zespołu kruchości) u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej hospitalizowanych z powodu COVID-19.
Geriatria

Immunologia
Immunologia

Rozwój krótko- i długoterminowych powikłań choroby COVID-19 w układzie sercowo-naczyniowym
Kardiologia I

Ocena czynności śródbłonka naczyniowego - wpływ farmakoterapii i optymalizacja stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego po przebyciu infekcji SARS-Cov-2
Kardiologia II

Badanie nad diagnostyką laboratoryjną zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 w przebiegu choroby COVID-19
Mikrobiologia i diagnostyka

Wpływ higieny jamy ustnej na jej mikrobiom i zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc u pacjentów z COVID-19 wentylowanych mechanicznie
Mikrobiota jamy ustnej – OIT

Biomarkery uszkodzenia nerek i kalkulator oceny ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z zakażeniem SARS-Cov-2
Nefrologia

Ocena parametrów stanu przedrzucawkowego u kobiet z infekcją SARS-CoV-2
Położnictwo

Badanie korelacji pomiędzy stanem pacjentów z infekcją SARSC-CoV-2 a poziomami markerów przepuszczalności bariery krew-mózg, bariery jelitowej, mikrobiotą oraz poziomami markerów zapalenia ogólnoustrojowego
Psychiatria

Utworzenie aplikacji do samodzielnej pracy chorego z COVID-19 nad wzmacnianiem odporności psychicznej podczas leczenia oraz prewencja psychicznych następstw kryzysu psychologicznego z powodu COVID-19
Psychologia

Opracowanie algorytmu wczesnego rozpoznania zatorowości płucnej i stanu zagrożenia życia u chorych z COVID-19  oraz oceny prognostycznej wydolności układu oddechowego po przebytym COVID-19
Pulmonologia

System informatyczny, wykorzystujący techniki głębokiego uczenia maszynowego, do analizy obrazów badań TK klatki piersiowej u pacjentów z istotnym ryzykiem infekcji COVID 19 i ujemnym wynikiem PCR wymazu.
Radiologia

Ocena przydatności badania USG płuc w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu zapalenia płuc w COVID-19
USG płuc

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].