Pulmonologia

Opracowanie algorytmu wczesnego rozpoznania zatorowości płucnej i stanu zagrożenia życia u chorych z COVID-19  oraz oceny prognostycznej wydolności układu oddechowego po przebytym COVID-19.

Projekt badawczy ma na celu:

a) Ocenę zaburzeń w układach krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentów w kontekście częstości występowania żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej (ŻChZZ).

Wykorzystanie globalnych testów aktywności układów krzepnięcia i fibrynolizy oraz rutynowe wykonywanie USG żył głębokich kończyn dolnych pozwoli na precyzyjne określenie częstości występowania epizodów ŻChZZ oraz powiązania ich z nasileniem aktywacji układu hemostazy. Dodatkowo, podjęta zostanie próba oceny, które czynniki demograficzne i kliniczne determinują wyższe ryzyko wystąpienia ŻChZZ wśród chorych z COVID-19

b) Określenie związku przechorowania COVID-19 z długoterminowymi zaburzeniami czynności układu oddechowego.

Będzie to możliwe dzięki wykonaniu sześciominutowego testu marszowego (6MWT) przed wypisem ze szpitala oraz późniejszym wykonaniu zestawu badań czynnościowych układu oddechowego (6MWT, ocena transferu płucnego tlenku węgla, spirometria) po 3 miesiącach oraz po roku od włączenia do badania. Tak zaprojektowane badanie pozwoli nam ocenić w jakim stopniu przechorowanie COVID-19 upośledza czynność płuc oraz czy z upływem czasu funkcja płuc wraca do normy. Dodatkowo planujemy zbadać, czy istnieją czynniki demograficzne i kliniczne predysponujące pacjentów do wystąpienia bardziej nasilonych lub dłużej utrzymujących się zaburzeń czynności układu oddechowego.

c) Ocena przydatności klinicznej algorytmów wczesnego rozpoznawania zagrażających życiu powikłań w przebiegu COVID-19.

Zaplanowano wykorzystanie najnowocześniejszych systemów monitorowania stanu klinicznego pacjenta, które analizują standardowe parametry życiowe chorego (temperatura ciała, saturacja hemoglobiny, częstotliwość akcji serca, częstotliwość oddechów) z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz skal ryzyka pogorszenia stanu klinicznego. Wspomniane urządzenia integrują dane kliniczne chorego oraz oceniają je w sposób dynamiczny, by w momencie wystąpienia zagrożenia zaalarmować personel medyczny o potencjalnym ryzyku wystąpienia powikłania groźnego dla zdrowia pacjenta. Głównym celem tego elementu podbadania jest określenie przydatności takiego rozwiązania technologicznego w kontekście klinicznym COVID-19.

 

Jednostka realizująca:
Klinika Pulmonologii i Alergologii NSSU
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika UJCM
                                              
Kierownik (Kierownictwo):
Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek
                                                              

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].