Farmakologia i Proteomika

Poszukiwanie białkowych markerów zwiastujących odmienności kliniczne w przebiegu COVID-19 i cechach uszkodzeń narządowych.

Celem badań proteomicznych będzie poszukiwanie białkowych biomarkerów krwi pozwalających na wskazanie potencjalnego zaistnienia bądź stopnia zaawansowania odległych powikłań sercowych związanych z infekcją SARS-Cov-2. W projekcie zostaną wykorzystane najnowocześniejsze metody analityczne proteomiki do profilowania białek osocza krwi pacjentów hospitalizowanych w związku z infekcją SARS-CoV-2.

Białka osocza pacjentów włączonych do badania zostaną strawione do peptydów za pomocą specyficznych proteaz (trypsyna i endoproteinaza Lys-C), a następnie wzbogacone o znakowane izotopowo peptydy referencyjne, reprezentujące matrycę ok. 500 typowych białek ludzkiego osocza (PQ500, Biognosys). Pomiary ilościowe białek osocza zostaną przeprowadzone w oparciu o metodę DIA (Data-Independent Acquisition) za pomocą wysokorozdzielczego spektrometru mas TTOF 6600+ (Sciex). Celem analiz będzie znalezienie jakościowych różnic pomiędzy pacjentami, u których doszło do rozwoju uszkodzeń narządowych a chorymi na Covid-19, u których nie stwierdza się takich zmian. Analiza korelacji stężeń białek oraz parametrów klinicznych pacjentów pozwoli na oszacowanie ilościowej zależności pomiędzy potencjalnymi biomarkerami białkowymi a obserwowanymi zmianami funkcjonalnymi lub/i morfologicznymi.

 

Jednostka realizująca:
Katedra Farmakologii UJCM

Kierownik (Kierownictwo):
Dr hab. Maciej Suski
Prof. dr hab. Rafał Olszanecki

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].