Kardiologia I

Jednym z intensywnie badanych aspektów infekcji COVID-19 jest rozwój krótko- i długoterminowych powikłań choroby COVID-19 w układzie sercowo-naczyniowym. Wiadomo, że wirus SARS-CoV-2 może powodować uogólnioną odpowiedź zapalną, która prowadzi do uszkodzenia wielu narządów. Mechanizmy związane z uszkodzeniem komórek mięśnia serca w przebiegu COVID-19 są złożone i wielokierunkowe. Jednym z mechanizmów rozwoju trwałych zmian w układzie krążenia jest następujące po procesie zapalnym – włóknienie. W procesie gojenia, nawet niemego klinicznie zapalenia mięśnia serca, dochodzić może do włóknienia, którego skutkiem jest pogorszenie funkcji serca oraz rozwój zaburzeń rytmu serca. Dotąd nie wiadomo, na ile przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV 2 może prowadzić do odległych zmian w układzie krążenia, w tym przede wszystkim do trwałego uszkodzenia serca i rozwoju jego niewydolności.

Celem planowanych badań jest opracowanie procedury monitorowania i wykrywania niewydolności serca na podstawie markerów włóknienia oraz badania echokardiograficznego ze szczegółową oceną funkcji lewej komory serca u pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV2 w celu zapobiegania potencjalnym późnym powikłaniom choroby COVID-19.

Badana grupa obejmuje pacjentów bez wcześniejszego wywiadu niewydolności serca, u wszystkich wykonane zostanie badanie echokardiograficzne z zastosowaniem nowych technik obrazowania funkcji skurczowej lewej komory, ocena prawej komory oraz prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego, ocena markerów dysfunkcji miokardium 3 i 6 miesięcy po hospitalizacji z powodu COVID-19 oraz panel badań wskaźników włóknienia.

Perspektywa naszych badań dotyczy opracowania procedury, która umożliwi przewidywanie i wczesne wykrywanie zaburzeń czynności serca po przebyciu choroby COVID-19 w oparciu o badanie markerów włóknienia i ocenę echokardiograficzną.

 

Jednostka realizująca:
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik (Kierownictwo):
Prof. dr hab. med. Marek Rajzer
Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka
Prof. dr hab. Katarzyna Stolarz Skrzypek      

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].