Chirurgia

Kontaminacja otoczenia wirusem SARS-CoV-2 przez pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii

Jednym z zadań projektu CRACoV jest zbadanie rozmieszczenia i zakaźności wirusa na oddziale intensywnej terapii zajmującym się leczeniem pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną zakażeniem SARS-CoV-2.
Do pobrania próbek wirusa w otoczeniu pacjenta użyty zostanie tzw. airsampler, który gromadzi i filtruje powietrze z wyznaczonego terenu. Dzięki temu możliwa będzie analiza mikrocząsteczek zawieszonych w powietrzu i określenie, czy zawiera ono wirus SARS-CoV-2.

W otoczeniu chorych pobierane będą próbki powietrza w różnych odległościach od pacjenta, a także z wielu punktów stref określonych jako czyste i brudne (tzn. potencjalnie skażone cząsteczkami wirusa pomieszczenia, w których przebywali pacjenci lub personel, w środkach ochrony osobistej, mający bezpośredni kontakt z chorymi). Porównana zostanie kontaminacja otoczenia przez pacjentów z COVID-19 w zależności od typu wspomagania oddechowego (np. respirator, HFNO, maska z tlenem) na oddziale intensywnej terapii, a także sprawdzona będzie możliwość kontaminacji podczas procedur wysokiego ryzyka, tj. intubacja lub rozszczelnienie respiratora.

Pobrany materiał poddany zostanie analizie na obecność materiału genetycznego wirusa przy pomocy metod diagnostyki molekularnej z możliwością analizy ilościowej oraz jakościowej.
W przypadku potwierdzenia obecności wirusa przeprowadzona zostanie analiza zakaźności materiału w oparciu o hodowle komórkowe.

Pozwoli to określić rzeczywisty zakres kontaminacji bezpośredniego otoczenia pacjenta, a także stref określanych jako brudne i czyste, oraz ryzyko zakażenia wirusem.

Jednostka realizująca:
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych  NSSU
II Katedra Chirurgii Ogólnej UJCM

Jednostki współpracujące:
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej NSSU
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
                                              
Skład zespołu:
prof. dr hab. med. Michał Pędziwiatr
dr hab. med. Michał Nowakowski
prof. dr hab. med. Piotr Major
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
dr med. Jarosław Garlicki
dr med. Mateusz Wierdak
lek. med. Justyna Rymarowicz

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].