USG płuc

Ocena przydatności badania USG płuc w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu zapalenia płuc w COVID-19.

Ultrasonografia (USG) jest metodą diagnostyczną stosowaną coraz szerzej w medycynie, a od niedawna także w badaniu płuc. Wystandaryzowane protokoły badania USG pozwalają na ocenę rozległości i nasilenia zapalenia płuc i innych chorób układu oddechowego nawet przez lekarzy nieposiadających jeszcze dużego doświadczenia. Zaletą USG jest możliwość badania przyłóżkowego, szybkość i niski koszt badania, a także brak narażania chorego na promieniowanie rentgenowskie. Obecny projekt ma na celu zbadanie przydatności badania USG płuc w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu zapalenia płuc w infekcji Covid-19. Pacjenci włączeni do projektu, poddawani są seryjnym badaniom USG w trakcie hospitalizacji w Szpitalu Uniwersyteckim a także trzy miesiące od daty wypisu. Nasilenie zmian zapalnych w USG porównywane jest z nasileniem zmian w metodach referencyjnych czyli rtg i w tomografii klatki piersiowej a także z ciężkością przebiegu klinicznego infekcji, wyrażaną w takich parametrach jak włączenie i intensywność tlenoterapii, konieczność hospitalizacji na intensywnej terapii, przewlekłe objawy ze strony układu oddechowego badane odpowiednim kwestionariuszem, a także wyniki spirometrii i innych czynnościowych badań układu oddechowego. Spodziewamy się, że projekt pozwoli na ocenę możliwości diagnostycznych i prognostycznych USG u chorych z infekcją Covid-19 i na włączenie USG do procesu diagnostycznego tych chorych, a także na częściowe zastąpienie droższych i bardziej czasochłonnych badań radiologicznych, których dostępność w okresach nasilenia pandemii jest ograniczona.

 

Jednostka realizująca:
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej NSSU
Katedra Neurologii
                                                              
Kierownik (Kierownictwo):
Dr hab. med. Jakub Antczak

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].