Endoskopia

Adipokiny i hepatokiny w przebiegu infekcji SARS-CoV-2

Podczas trwającej aktualnie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono u pacjentów otyłych, z cukrzycą czy zespołem metabolicznym cięższy przebieg COVID-19 i częstsze związane z infekcją powikłania. U części pacjentów stwierdzono także objawy chorobowe ze strony przewodu pokarmowego i objawy uszkodzenia wątroby.

Tkanka tłuszczowa (szczególnie brzuszna) i wątroba są bogatymi narządami endokrynnymi. Produkują one związki (hormony) zwane odpowiednio adipokinami i hepatokinami. Część z nich odgrywa istotną rolę w regulacji procesów metabolicznych i immunologicznych. Zaburzenia ich wydzielania są ściśle związane z otyłością, zespołem metabolicznym, chorobami zapalnymi i chorobami wątroby o różnej etiologii.

Znacznie cięższy przebieg COVID-19 u pacjentów ze współistniejącymi chorobami o podłożu metabolicznym oraz otyłością sugeruje, że dochodzi u nich do zaburzenia syntezy i stężenia adipokin i hepatokin. Do tej pory nie prowadzono jednak badań oceniających związek między infekcją SARS-CoV-2 a stężeniem w surowicy krwi adipokin i hepatokin.

Szczególnie istotny wydaje się tutaj wpływ adipokin i hepatokin na proces zapalny i stres oksydacyjny. Oba te zjawiska są ściśle związane z procesem burzy cytokinowej, która jest odpowiedzialna za rozwój i zaostrzenie powikłań infekcji SARS-CoV-2 dotyczących różnych narządów. Nadmierna aktywacja układu immunologicznego i produkcja cytokin prozapalnych prowadzi do ciężkiego przebiegu choroby. Wydaje się, że nadmierne wydzielanie niektórych adipokin i hepatokin może mieć znaczenie w aktywacji i przebiegu tego procesu.

Badaniem objętych zostanie 270 pacjentów, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2, potwierdzoną badaniem genetycznym i 50 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną.

U pacjentów zostanie pobrana krew celem oznaczenie stężenia wybranych adipokin i hepatokin, a wyniki zostaną porównane z wynikami otrzymanymi u zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną.

Uzyskane wyniki mogą być przydatne w określeniu roli adipokin w przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Lepsze zrozumienie patogenezy cięższego przebiegu choroby u osób z zaburzeniami metabolicznymi i niektórymi chorobami współistniejącymi, może okazać się przydatne w prognozowaniu ciężkości choroby i przewidywaniu wystąpienia powikłań u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

 

Jednostka realizująca:
Zakład Endoskopii NSSU
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJCM

Kierownik projektu:
Dr hab. med. Michał Kukla

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].