Hospitalizacja

POPULACJA
W badaniu udział weźmie maksymalnie 600 uczestników (mężczyzn i kobiet w wieku od 18 r.ż.) hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim z powodu COVID-19  oraz z innych przyczyn i towarzyszącym zakażeniem SARS-CoV-2 .

 

CZAS REALIZACJI BADANIA
Okres udziału pacjenta w badaniu  wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

 

GŁÓWNE KRYTERIA WŁĄCZENIA

  1. świadoma zgoda na udział w badaniu
  2. potwierdzone zakażenie COVID-19 (dodatni test PCR lub antygenowy)
  3. wiek ≥18 r.ż.

 

GŁÓWNE KRYTERIA WYKLUCZENIA:

  1. Brak możliwości wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniu.

 

SCHEMAT BADANIA
Założono utworzenie głównego modułu projektu, na który nakładają się dodatkowe, specjalistyczne panele badawcze.  Udział pacjenta w panelach specjalistycznych podyktowany jest dodatkowymi kryteriami, zależnie od obrazu klinicznego zakażenia SARS-CoV-2.

 

Badanie podzielone jest na dwie fazy:  szpitalną oraz pozaszpitalną (okres obserwacji). 

 


Rycina. Schemat organizacji badania.

 

  1. FAZA SZPITALNA

 I.1. Standardowa opieka

Przy przyjęciu do szpitala przeprowadzona jest wstępna ocena stanu zdrowia (badanie fizykalne + saturacja krwi, badanie podmiotowe), badania laboratoryjne i obrazowe zależnie od wskazań medycznych,  zgodnie ze standardem opieki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nad pacjentami z zakażeniem COVID-19.

I.2. Panele badawcze

Dalsza, rozszerzona diagnostyka laboratoryjna, konsultacje specjalistyczne i postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od stanu zdrowia pacjenta.  

Pacjenci hospitalizowani, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu, zostają przydzieleni do poszerzonych paneli badań np. kardiologicznych i/lub nefrologicznych (Rycina). Dane z każdej wizyty są zbierane do formularzy elektronicznych stworzonych na potrzeby projektu w systemie informatycznym SU. Pacjent identyfikowany jest na podstawie nr Księgi Głównej SU (ID PACJENTA).

Charakterystyka poszczególnych paneli badawczych realizowanych w trakcie hospitalizacji pacjenta dostępna w zakładce Podprojekty.

 

  1. FAZA OBSERWACJI

Pacjenci po przebyciu zakażenia zostają objęci opieką medyczną Szpitala Uniwersyteckiego do końca czasu trwania projektu. Faza obserwacji potrwa maksymalnie do 52 tygodnia od początku hospitalizacji.

Wizyty ambulatoryjne zaplanowano w odstępach co 3 miesiące (od 1 do 5 wizyt, zależnie od daty włączenia pacjenta do projektu). W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzane  jest badanie przedmiotowe i podmiotowe w gabinecie lekarskim, pobranie krwi celem wykonania biochemicznych badań kontrolnych oraz stwierdzenia obecności i poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2.
Dane z każdej wizyty są zbierane do formularzy elektronicznych stworzonych na potrzeby projektu w systemie informatycznym używanym w SU.

W trakcie pozostałych wizyt przewidziane są powtórzenia badań miana przeciwciała anty-SARS-CoV-2 oraz zależnie od wskazań medycznych powtórzenie badań określonych parametrów biochemicznych i badań specjalistycznych (m. in. badania kontrolne krwi i moczu, badania obrazowe, nieinwazyjne badania kardiologiczne, spirometryczne).

 

Tabela 1. Procedury fazy szpitalnej i pozaszpitalnej

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].