Psychiatria

Badanie korelacji pomiędzy stanem pacjentów z infekcją SARSC-CoV-2 a poziomami markerów przepuszczalności bariery krew-mózg, bariery jelitowej, mikrobiotą oraz poziomami markerów zapalenia ogólnoustrojowego.

Znaczny odsetek pacjentów raportuje w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 objawy psychopatologiczne: 28% dla PTSD, 31% dla depresji, 42% dla lęku , 20% w przypadku objawów OCD i 40% w przypadku bezsenności. Ogółem 56% raportowało nasilenie psychopatologii w co najmniej jednym wymiarze klinicznym. Mechanizmy te nie zostały jednak zidentyfikowane i dobrze poznane. Obecny stan wiedzy sugeruje, że wywołane infekcją zaburzenie układu odpornościowego mogą sprzyjać rozwojowi psychopatologii, zwiększając psychologiczny stres związany z przeżywaniem potencjalnie śmiertelnej choroby oraz sam stan zapalny związany ze stresem.

Zaburzenia psychotyczne są niejednorodną grupą jednostek chorobowych o definicji i rozpoznaniu opartym na obrazie klinicznym, z nadal niewyjaśnioną jednoznacznie, różnorodną etiopatogenezą oraz przebiegiem. Do tradycyjnych czynników etiologicznych zalicza się m.in. genetyczne, neurorozwojowe, neuroanatomiczne, neuroprzekaźnikowe, czy środowiskowe. W ostatnich latach coraz częściej postuluje się również wpływ czynników zapalenia ustrojowego, zmian przepuszczalności bariery jelitowej oraz bariery krew-mózg a także dysregulacji odpowiedzi układu immunologicznego. Badania nad mechanizmami pojawiającym się w infekcji SARS-CoV-2 przybliżyć mogą nas do poznania mechanizmów etiologicznych pojawiających się w zaburzeniach psychicznych.

Celem badania jest ocena związku objawów psychopatologicznych z obecnością zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej, mózgowej oraz składu mikrobiomu u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2.

Badana grupa
60 pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 w wieku do 70 lat bez zaburzeń psychicznych w okresie poprzedzającym zachorowanie.

Metoda
Pacjenci badani są w czasie hospitalizacji oraz podczas wizyty kontrolnej po miesiącu oraz trzech miesiącach od wypisu.

Celem oceny obecności objawów psychopatologicznych użyta zostanie autorska ankieta P-COV oraz kwestionariusze: BDI-II i STAI. Pacjenci poddawani są też badaniu neuropsychologicznemu z użyciem kwestionariusza do oceny funkcji poznawczych MoCA. Stres związany z przebiegiem leczenia badany jest za pomocą skali Czynników Stresujących w Oddziale.

Celem oceny uszkodzenia oraz przepuszczalności barier krew-mózg badana jest obecność białka S100B we krwi. Ocenie przepuszczalności bariery jelitowej służy badanie białka zonuliny.

 

Jednostka realizująca:
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Katedra Psychiatrii

Kierownik (Kierownictwo):
Dr hab. med. Maciej Pilecki

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].