Położnictwo

Ocena parametrów stanu przedrzucawkowego u kobiet z infekcją SARS-CoV-2.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że infekcja SARS-CoV-2 przebiega z dysfunkcją śródbłonka. Zbliżony patomechanizm choroby obserwuje się w stanie przedrzucawkowym. Choroba ta charakteryzuje się nadciśnieniem i białkomoczem. Wiąże się z istotnymi powikłaniami matczynymi (niewydolność nerek, wątroby, hemoliza, rzucawka) i płodowymi (zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, poród przedwczesny, zgon wewnątrzmaciczny).

Wskaźnik sFlt1/PlGF proponowany jest jako predyktor wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Rozpuszczalna kinaza tyrozynowa typu fms-1 (sFlt-1) ma działanie antyangiogenne, natomiast łożyskowy czynnik wzrostu (PlGF) proangiogenne. W przypadku ciąży fizjologicznej stężenie tych czynników jest zbalansowane. W sytuacji stanu przedrzucawkowego rośnie stężenie sFlt-1, natomiast PlGF spada. Podobnie w przypadku infekcji SARS-Cov2 obserwuje się wysokie stężenia sFlt-1.

Aby zrozumieć fenotyp COVID-19 w czasie ciąży, ważne jest, aby zrozumieć patofizjologię i mechanizmy molekularne COVID-19 i zbadać je w kontekście modulowanej odpowiedzi immunologicznej matki.

Celem badania jest ocena parametrów stanu przedrzucawkowego u kobiet z infekcją SARS-CoV-2 oraz wskaźnika sFlt1/PlGF wraz z oceną ciężkości przebiegu schorzenia.

 

Jednostka realizująca:
Klinika Położnictwa i Perinatologii SU
Katedra Ginekologii i Położnictwa UJCM      
                              
Kierownik (Kierownictwo):
Prof. dr hab. med. Hubert Huras

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].