Projekt w liczbach

Projekt CRACoV-HHS w liczbach
 • 12 miesięcy na realizację projektu
 • 25 milionów złotych grantu
 • 25 projektów naukowo-badawczych
 • 200 członków zespołów badawczych i ekspertów
 • 355 członków personelu medycznego szpitala i ambulatorium

Moduł główny – Hospitalizacja
 • 472 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 – włączeni do projektu
 • 325 ozdrowieńców w obserwacji poszpitalnej
 • 645 wizyt ambulatoryjnych (kontrolnych) po hospitalizacji

Badania biochemiczne
 • 32 rodzaje badań laboratoryjnych przy przyjęciu (oznaczenia standardowe w praktyce klinicznej)
 • 80 rodzajów oznaczeń wysokospecjalistycznych w ramach badań naukowych
 • 34 115 mikroprobówek zabezpieczonego materiału biologicznego
 • 30 634 probówek zabezpieczonych z pobrań krwi
 • 3 481 probówek zabezpieczonych z pobrań moczu

Moduł – Personel

I etap: 1412 osób z personelu medycznego (ankiety i badania biochemiczne)

II etap: 974 osoby powtórnie przebadane (ankiety i badania biochemiczne)

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].