Mikrobiota jamy ustnej – OIT

Wpływ higieny jamy ustnej na jej mikrobiom i zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc u pacjentów z COVID-19 wentylowanych mechanicznie.

Mikrobiota jamy ustnej – OAiIT

Podczas epidemii SARS-CoV-2 wykazano, że jednym z głównych powikłań są zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc u osób wymagających mechanicznej wentylacji. Patogeneza wtórnych zakażeń, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest w dużej mierze związana z aspiracją ustno-płucną drobnoustrojów kolonizujących / kontaminujących jamę ustną, która jest drugą co do wielkości mikrobiotą w ludzkim organizmie. Proces proliferacji koronawirusa SARS-CoV-2 i sposób jego interakcji z innymi mikroorganizmami w płucach nie jest w pełni poznany. Dwa główne etapy kolonizacji/skażenia to moment intubacji – element, który jest w bardzo niewielkim stopniu „modyfikowalny” oraz etap pielęgnacji pacjenta wentylowanego, który w bardzo szerokim zakresie jest związany z typem sprawowanej opieki. Optymalna higiena jamy ustnej z mechanicznym jej oczyszczaniem zwiększa bezpieczeństwo pacjenta w zakresie profilaktyki zapalenia płuc. Niewłaściwa higiena jamy ustnej jest jednym z głównych czynników ryzyka dysbiozy jamy ustnej i przedostawania się mikrobioty jamy ustnej do dróg oddechowych. Zakażenie dolnych dróg oddechowych nasila objawy choroby podstawowej, co w pandemii COVID-19 znacząco pogarsza rokowanie. Dlatego tak ważne jest zbadanie roli mikrobioty jamy ustnej, w tym dynamiki jej zmian u pacjentów wentylowanych oraz potencjalnego jej wpływu na rokowanie u pacjentów z COVID-19.

Realizacja powyższego projektu badawczego pozwoli przeprowadzić szczegółową analizę wpływu modelu higieny jamy ustnej na dynamikę i kierunek zmian jej mikrobioty oraz dróg oddechowych u pacjentów mechanicznie wentylowych. Pozwoli to określić nowe zasady skutecznej profilaktyki kolonizacji jamy ustnej przez niepożądane drobnoustroje egzogenne, a w efekcie wypracować odrębne zalecenia zapobiegania zapaleniu płuc u pacjentów z COVID-19 mechanicznie wentylowanych.

 

Jednostka realizująca
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii NSSU

Kierownik podprojektu
Dr hab. med. Iwona Gregorczyk Maga
Instytut Stomatologii UJCM

 

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].