Geriatria

Ocena ryzyka i częstości występowania sarkopenii oraz zespołu wyczerpania rezerw (zespołu kruchości) u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Mięśnie szkieletowe odpowiedzialne są między innymi za funkcje motoryczne, transport i równowagę. Prawidłowa czynność i zachowana masa mięśniowa konieczne są do utrzymania samodzielności i sprawności ruchowej.
Ostre, ciężkie stany infekcyjne, w tym infekcja wirusem SARS-CoV-2 przyczyniać się mogą do szybkiej utraty i zmiany architektury włókien mięśniowych, co skutkować może pogorszeniem codziennego samodzielnego funkcjonowania lub nawet utratą niezależności podczas wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Zagrożenie to jest szczególnie istotne u starszych pacjentów, u których infekcja COVID-19 doprowadzić może do ostro rozwijającego się pogorszenia funkcji mięśni szkieletowych (ostrej sarkopenii) oraz rozwoju zespołu wyczerpania rezerw (zespołu kruchości).

W ramach ramienia geriatrycznego projektu, w grupie pacjentów w wieku 65 lat i więcej hospitalizowanych z powodu infekcji SARS-CoV-2, przeprowadzana jest ocena ryzyka i częstości występowania sarkopenii oraz zespołu wyczerpania rezerw, których postulowany rozwój wiąże się przebyciem infekcji COVID-19.

Celem naszych badań jest wskazanie pacjentów, u których ryzyko gwałtownego rozwoju sarkopenii i zespołu kruchości w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 jest najwyższe, określenie dynamiki zdrowienia oraz częstości powikłań wynikających z rozwoju wskazanych problemów wieku podeszłego.
Proste badanie sprawności starszego pacjenta pozwoli zgromadzić dane naukowe, które w przyszłości przyczynić się mogą do zmiany sposobu sprawowania opieki wielospecjalistycznej dla starszego pacjenta cierpiącego z powodu ciężkiego procesu infekcyjnego. 

 

Kierownik (Kierownictwo):
dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Koordynator:
dr med. Karolina Piotrowicz

“Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2”
Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19].